CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CBTT Đại Hội Đồng Cổ Đông

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
13-07-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Hồ sơ nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty
07-07-2022
2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
27-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
25-05-2022
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
codong