CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CBTT Đại Hội Đồng Cổ Đông

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
27-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
25-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Chương trình làm việc tại Đại hội
25-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Phiếu Biểu quyết
25-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021
24-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Hồ sơ đề cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát
24-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
20-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
BCTC riêng năm 2021 (đã kiểm toán)
10-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
BCTC hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán)
10-05-2022
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
codong