CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2022
BCTC
BCTC quý 2 năm 2022 (Riêng)
22-07-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
13-07-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Hồ sơ nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty
07-07-2022
2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2022
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
27-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
25-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Chương trình làm việc tại Đại hội
25-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Phiếu Biểu quyết
25-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021
24-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Hồ sơ đề cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát
24-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
20-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
BCTC riêng năm 2021 (đã kiểm toán)
10-05-2022
2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
BCTC hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán)
10-05-2022
2022
BCTC
BCTC quý I/2022 (Riêng)
28-04-2022
2022
BCTC
BCTC quý I/2022 (Hợp nhất)
28-04-2022
2021
BCTC
BCTC năm 2021 (Riêng)
15-03-2022
2021
BCTC
BCTC quý IV.2021 (Hợp nhất)
26-01-2022
2021
BCTC
BCTC quý IV.2021 (Riêng)
20-01-2022
2021
BCTC
BCTC quý III.2021 (Hợp nhất)
25-10-2021
2021
BCTC
BCTC quý III.2021 (Riêng)
21-10-2021
2021
BCTC
Hợp nhất bán niên 2021
24-08-2021
2021
BCTC
Công ty mẹ bán niên năm 2021
24-08-2021
2021
BCTC
BCTC Q2.2021 - Hợp nhất
30-07-2021
2021
BCTC
BCTC Q2.2021 (Riêng)
20-07-2021
2021
BCTC
BCTC quý I.2021 (Hợp nhất)
28-04-2021
2021
BCTC
BCTC quý I.2021 (riêng)
20-04-2021
2020
BCTC
BCTC năm 2020 (hợp nhất)
26-03-2021
2020
BCTC
BCTC năm 2020 (Riêng)
05-03-2021
2018
Biên bản
BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
26-07-2018
2018
Nghị quyết
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
26-07-2018
2018
Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
26-04-2018
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
codong